Svadobné oznámenia maľované akvarelom | Obchodné podmienky
432
page-template-default,page,page-id-432,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,menu-animation-line-through,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Všeobecné obchodné podmienky

www.papierologia.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja a doručenia tovaru prostredníctvom internetovej objednávky (ďalej len „VOP“) sú zverejnené v zmysle ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 102/2014 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 5 ods. 5 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. – o elektronickom obchode v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe elektronickej komunikácie s využitím webového sídla alebo elektronickej pošty sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a ostatnými príslušnými právnymi predpismi SR, ak VOP neustanovujú inak. V prípade, že je zmluvnou stranou ako kupujúci podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Ján Bakalár, miesto podnikania: Solivarská 6477/69, 080 05 Prešov, IČO: 50349155, DIČ: 1075798471, Zapísaný v ŽR Okresného úradu Prešov, č. 750-46625 a kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.papierologia.sk

Údaje predávajúceho:

Ján Bakalár
Miesto podnikania: Solivarská 6477/69, 080 05 Prešov /táto adresa je zároveň adresa pre uplatnenie reklamácie/
IČO: 50349155
DIČ: 1075798471
Nie je platiteľ DPH
Zapísaný v ŽR Okresného úradu Prešov, č. 750-46625
E-mail: papierologiask@gmail.com
Telefónny kontakt: +421 950 79 00 94
Web: www.papierologia.sk
sashe.sk/papierologia
facebook.com/papierologia
Bankové spojenie: IBAN (EUR): SK4183300000002100998209, SWIFT/BIC: FIOZSKBA

2. Základné pojmy a informácie

E-shop je počítačovým programom internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru kupujúcim.

Spotrebiteľská kúpna zmluva je kúpna zmluva uzavretá medzi spotrebiteľom a dodávateľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ (kupujúci) je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju osobnú potrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar znamená vec ponúkanú predávajúcim prostredníctvom E-shopu.

Orgánmi dozoru sú:
1) Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Sídlo: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy objednávateľa a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
2. Ak si kupujúci z ponuky vybral konkrétny tovar, resp. viac tovarov /svadobné oznámenie, resp. aj pozvánky k svadobnému stolu, manžety s monogramom, obálky, návratky, menovky, menu, zasadací poriadok, samolepky na fľaše a pod./, o ktorý/é má záujem, stlačí tlačidlo „Kontaktný formulár“, ktorý následne výplní a odošle predávajúcemu. V kontaktom formulári je potrené uviesť počet kusov každého tovaru, o ktorý má kupujúci záujem.

3. Po doručení vyplneného kontaktného formulára predávajúcemu, predávajúci vypracuje cenovú ponuku, ktorú následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v kontaktnom formulári.
4. Ak kupujúci s cenovou ponukou súhlasí, zašle o tom správu predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu, v ktorej zároveň uvedie všetky údaje, ktoré majú byť na tovare uvedené /na svadobnom oznámení, prípadne na ďalších tlačovinách, o ktoré má kupujúci záujem/.
5. Predávajúci na základe doručeného súhlasu kupujúceho a doručených údajov vytvorí elektronický náhľad každého tovaru – návrh tovaru, ktorý/é zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu podľa bodu 3. tohto článku na schválenie.
6. Kupujúci je povinný všetky údaje na elektronickom náhľade tovaru s náležitou starostlivosťou skontrolovať a to či sú všetky údaje správne. Akékoľvek chyby v údajoch, či požiadavky na zmenu, resp. úpravu vzhľadu tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu zaslaním správy na jeho e-mailovú adresu. Ak kupujúci s návrhom tovaru bez výhrad súhlasí, rovnako zašle o tom predávajúcemu bez zbytočného odkladu správu na jeho e-mailovú adresu, v ktorej vyjadrí výslovný súhlas.
7. Po vykonaní opráv, úprav a zmien v súlade s požiadavkou kupujúceho podľa bodu 6. tohto článku, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho záväzný a konečný náhľad tovaru.

8. Ak s náhľadom tovaru podľa bodu 7. tohto článku kupujúci súhlasí, zašle o tom kupujúci správu predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu s tým, že zároveň je povinný v správe uviesť, že si tento tovar objednáva a berie na vedomie, že s objednaním tovaru je spojená povinnosť platby kúpnej ceny vo výške uvedenej v cenovej ponuke. Súčasne je kupujúci povinný uviesť všetky osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ a e-mailová adresa.

9. Predávajúci zašle kupujúcemu e-mail, ktorým potvrdí prijatie objednávky a zároveň zašle kupujúcemu faktúru.

10. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil a to s prihliadnutím na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
11. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
12. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
13. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, t.j. okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar za podmienok stanovených v zmluve a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a cenu za doručenie a balenie tovaru.
14. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.
15. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
16. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že každý tovar v ponuke predávajúceho je výsledkom jedinečnej tvorivej činnosti autora a považuje sa za dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorského zákona v platnom a účinnom znení. Dielo požíva zákonnú ochranu. Akékoľvek nakladanie s týmto dielom v rozpore so zákonom je zakázané a sú s ním spojené právne následky.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v cenovej ponuke zaslanej elektronicky pred objednaním tovaru kupujúcemu, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro. Predávajúci nie je platcom DPH.
2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na balenie a doručenie tovaru do miesta dodania. Tieto budú kupujúcemu účtované osobitne. Predávajúci doručuje tovar len v rámci územia Slovenskej republiky.
3. Náklady za balenie a doručenie tovaru sú závislé od váhy balíka a v rámci územia Slovenskej republiky sú nasledovne:
3,5-EUR alebo 4,5-EUR.
Pri objednávke nad 200,-EUR predávajúci náklady spojené s balením a doručovaním tovaru kupujúcemu neúčtuje.
4. Pri objednávke menej ako 20 ks predávajúci osobitne účtuje poplatok za grafickú úpravu, ktorý je ako samostatná položka uvedený v cenovej ponuke zaslanej pred objednaním tovaru na e-mailovú adresu kupujúcemu.
5. Množstevnú zľavu poskytuje predávajúci pri objednávke 80 ks a viac. Celková zľava je uvedená v cenovej ponuke zaslanej pred objednaním tovaru na e-mailovú adresu kupujúcemu.
6. Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet v banke predávajúceho:
IBAN (EUR): SK4183300000002100998209, SWIFT/BIC: FIOZSKBA vedený v banke Fio banka, a.s.
7. Kúpna cena je splatná do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
8. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
9. Pri platbe sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo faktúry, na základe ktorej kúpnu cenu uhrádza.

5. Dodanie tovaru

1. Spôsob prepravy: Predávajúci dodáva tovar podľa dohody s kupujúcim a to:
a) prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. a to podaním riadne zabaleného tovaru na poštovú prepravu doporučene na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo
b) osobne v mieste podnikania predávajúceho.

2. Čas dodania (Dodacia lehota) je 2-3 kalendárne týždne odo dňa pripísania kúpnej ceny v prospech bankového účtu predávajúceho.

3. Dodacia lehota sa počíta od nasledujúceho dňa po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

4. Ku každej dodávke tovaru je elektronicky odoslaný daňový doklad, ktorý súčasne plní funkciu dodacieho a záručného listu.

5. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

6. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť prepravcovi.

7. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane predávajúceho.

8. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

10. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až jeho odovzdaním kupujúcemu a zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a nákladov súvisiacich s balením a doručením tovaru.
2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený do 24 hodín od potvrdenia objednávky tovaru odvolať objednávku elektronickými prostriedkami a to zaslaním e-mailu na adresu predávajúceho. Predávajúci potvrdí kupujúcemu odvolanie objednávky elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade zaplatenia kúpnej ceny pred následným odvolaním objednávky, bude platba vrátená späť v lehote 14 pracovných dní od potvrdenia odvolania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2. V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“ v príslušnom gramatickom tvare) /pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa/ nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
3. V pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorý nespadá pod ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“ v príslušnom gramatickom tvare) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
4. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo bankového účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy predávajúci odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe alebo zaslal v prípade odstúpenia od zmluvy vzorový formulár /Príloha č. 1/ poštou na adresu miesta podnikania predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu predávajúceho.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odvolania objednávky alebo odstúpenia od zmluvy.
6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
8. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

9. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o predaji tovaru na diaľku.

10. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar do miesta podnikania predávajúceho,
b) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v stanovenej lehote 14 dní.
11. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenia kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru predávajúcemu.
12. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o sumu zodpovedajúcu škode spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho z titulu náhrady škody zanikne započítaním proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej časť predávajúci vráti kupujúcemu bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
13. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nepovažuje odmietnutie, či nevyzdvihnutie zásielky v úložnej dobe.

14. Predávajúci je oprávnený bez zbytočného odkladu odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a) ak pri platbe bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote splatnosti,
b) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.
15. Odstúpene predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke kupujúcim. Už zaplatenú kúpnu cenu predávajúci vráti kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
16. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody predávajúceho spočívajúceho najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
17. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva zaniká a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

8. Zodpovednosť za vady

1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení.

9. Vylúčenie zodpovednosti Predávajúceho

1. Predávajúci nezodpovedá za prenášané informácie v zmysle § 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom a účinnom znení.

10. Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. na základe zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

2. V prípade, ak nie je kupujúci podľa bodu 1. spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, je kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa ustanovenia § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

4. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a

c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

5. Návrh môže kupujúci podať postupom podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Návrh sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

6. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci ako spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú kupujúceho podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

7. Návrh musí obsahovať:

a) meno a priezvisko kupujúceho /spotrebiteľa/, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa kupujúci /spotrebiteľ/ domáha,
e) dátum, kedy sa kupujúci /spotrebiteľ/ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

8. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

9. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 predmetného zákona a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov

10. Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa bodu 6. alebo, ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje kupujúceho ako spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.

11. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

12. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu 5,-EUR /slovom: päť eur/ vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

11. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a e- mailovú adresu.
2. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO a e-mailovú adresu.
3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
4. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto všeobecných obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
8. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovaním jeho osobných údajov na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto všeobecných obchodných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresa, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailová adresa, ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
a) priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
15. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
17. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto článku, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.
19. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.

12. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie Cookies

1. Predávajúci môže za predpokladu poskytnutia súhlasu kupujúceho spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb a zaistilo, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Táto webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
2. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo inom zariadení kupujúceho alebo návštevníka. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas pripojenia.
3. Používanie cookies súborov ešte samo o sebe neznamená poskytnutie osobných údajov predávajúcemu. Iba v prípade, ak pri objednávke kupujúci zadáva osobné údaje, môže dôjsť k prepojeniu osobných údajov kupujúceho s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies a to výlučne za účelom zlepšenia služieb. Osobné údaje podliehajú ochrane v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.
4. Súbory cookies je možné kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú uvedené na stránke aboutcookies.org. Návštevník môže všetky uložené súbory cookies vymazať, prípadne nastaviť znemožnenie ukladania cookies.
5. Kupujúci a užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. V takom prípade je potrené v prehliadači pred návštevou stránky spustiť funkciu Súkromné ​​prehliadanie.

13. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 03. 2018
2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky.  Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.papierologia.sk
3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

V Prešove, dňa 1. 03. 2018

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.